ZAPISZ SIĘ NA ZAJĘCIA

Maszyneria na Facebooku

Skontaktuj się ze mną:

+48 664 464 565

Regulamin warsztatów

 

 1. Postanowienia wstępne

  1. REGULAMIN określa zasady uczestnictwa w warsztatach organizowanych przez szkołę Maszyneria, zwaną dalej ORGANIZATOREM,działającą w ramach fundacji Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, ul. Piękna 68, 00-672 Warszawa, NIP: 524-24-95-143, jako pion Maszyneria. Szkoła prowadzona jest przez Karolinę Ossowiecką. Adres korespondecyjny: ul. Księcia Trojdena 11 m. 107 02-109 Warszawa, telefon +48 664464565.

  2. Każda osoba (zwana dalej UCZESTNIKIEM), chcąca wziąć udział w warsztatach organizowanych przez ORGANIZATORA ma obowiązek zapoznać się niniejszym REGULAMINEM.

    

 2. Postanowienia ogólne

  1. Warsztaty odbywają się w pracowni przy ul. Księcia Trojdena 11, lok. 107 w Warszawie, chyba że miejsce zajęć w danej ofercie jest wyznaczone w innej lokalizacji.

  2. Warsztaty odbywają się jednorazowo lub cyklicznie, w zależności od tematu, któremu są poświęcone. Terminy zajęć opisane są każdorazowo w ofercie warsztatów.

  3. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Aktualna wersja regulaminu znajduje się zawsze na stornie internetowej ORGANIZATORA www.maszyneria.waw.pl.

   

 3. Zasady zapisu na zajęcia i rezerwacji

  1. Zgłoszenie na zajęcia jest równoznaczne z akceptacją REGULAMINU warsztatów i kursów, warunków uczestnictwa oraz cennika.

  2. Zgłoszenia na warsztaty należy dokonać poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej ORGANIZATORA.

  3. Po wysłaniu formularza UCZESTNIK otrzymuje potwierdzenie zgłoszenia wraz ze szczegółami dotyczącymi płatności na podany w formularzu adres e-mail.

  4. Warunkiem rezerwacji miejsca na warsztatach jest wpłacenie zaliczki, której wysokość określana jest indywidualnie dla każdego kursu.

  5. W przypadku rezygnacji z zajęć najpóźniej na 14 dni przed ich rozpoczęciem, UCZESTNIK ma prawo do zwrotu zaliczki.

  6. W przypadku rezygnacji z zajęć w terminie późniejszym niż 14 dni, ale nie krótszym niż 7 dni przed ich rozpoczęciem, UCZESTNIK traci prawo do zwrotu zaliczki, ma jednak prawo wykorzystać wpłaconą kwotę jako zaliczkę na poczet innego kursu organizowanego przez ORGANIZATORA w ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia kursu, z którego UCZESTNIK zrezygnował.

  7. W przypadku rezygnacji z zajęć w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem warsztatów, UCZESTNIK nie ma prawa do zwrotu zaliczki ani do wykorzystania jej na poczet innego kursu.

  8. Warunkiem koniecznym odbycia się warsztatów jest potwierdzenie przez ORGANIZATORA udziału minimalnej liczby osób, która ustalona jest oddzielnie dla każdego rodzaju warsztatów. W przypadku niewystarczającej liczby osób ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów lub wyznaczenia nowego terminu pierwszych zajęć.

  9. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zajęć (całego cyklu lub pojedynczego spotkania) z dowolnej przyczyny.

  10. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów (całego cyklu lub pojedynczego spotkania) z dowolnej przyczyny. W przypadku odwołania całego kursu, UCZESTNIKOM przysługuje zwrot całkowitej opłaty za dane warsztaty, natomiast w przypadku odwołania tylko części kursu, uczestnikom przysługuje zwrot opłaty w wysokości proporcjonalnej do nieodbytych zajęć.

    

 4. Rezygnacja z zajęć

  1. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach w terminie nie krótszym niż 24 godziny od daty rozpoczęcia warsztatów UCZESTNIKOWI zwracana jest kwota, którą zapłacił za zajęcia pomniejszona o zaliczkę. Zwrot pieniędzy dokonywany jest przelewem na numer konta podany przez UCZESTNIKA lub gotówką w siedzibie ORGANIZATORA.

  2. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach w terminie późniejszym niż 24 godziny od daty rozpoczęcia warsztatów UCZESTNIKOWI nie przysługuje prawo do zwrotu uiszczonej kwoty.

  3. W przypadku nieobecności na zajęciach UCZESTNIKOWI nie przysługuje prawo do zwrotu pieniędzy.

  4. UCZESTNIK ma prawo do odrobienia zajęć na których był nieobecny wraz z innym kursem w ciągu 3 miesięcy tylko jeśli ORGANIZATOR wyrazi na to zgodę.

  5. UCZESTNIK prawo do udziału w warsztatach może odstąpić osobie trzeciej, musi jednak poinformować o tym ORGANIZATORA pisemnie (np. mailowo) jeszcze przed rozpoczęciem zajęć, z których zrezygnował.

 

 1. Warunki uczestnictwa w warsztatach

  1. Udział w zajęciach jest płatny. Koszt uczestnictwa podany jest każdorazowo przy ofercie danych warsztatów i nie podlega negocjacjom.

  2. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest uiszczenie pełnej opłaty za kurs w terminie ustalonym przez ORGANIZATORA. Opłaty można dokonać gotówką w miejscu odbywania się warsztatów lub przelewem (dane do przelewu: Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, ul. Piękna 68 00-672 Warszawa, 38114010100000515853003321) W przypadku płatności dokonanych elektronicznie należy doręczyć potwierdzenie transakcji w wersji papierowej lub mailowo, na adres kontakt@maszyneria.pl.

  3. W przypadku zajęć cyklicznych, istnieje możliwość rozłożenia płatności za kurs na raty. Warunki płatności ratalnych opisane są każdorazowo w ofercie warsztatów lub ustalane są indywidualnie pomiędzy UCZESTNIKIEM a ORGANIZATOREM.

  4. W warsztatach mogą brać udział osoby mające powyżej 14 lat. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub prawnego opiekuna, dostarczona najpóźniej na początku pierwszych zajęć. W przypadku braku pisemnej zgody ORGANIZATOR ma prawo odmówić UCZESTNIKOWI udziału w zajęciach.

  5. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody na zdrowiu i mieniu, powstałe na skutek nie przestrzegania przez UCZESTNIKA regulaminu i zaleceń instruktora dot. zasad BHP.

  6. UCZESTNIK ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za szkody powstałe z jego powodu (na zdrowiu i mieniu, w trakcie trwania warsztatów). W przypadku osób niepełnoletnich, odpowiedzialność za szkody powstałe z ich powodu ponosi rodzic/prawny opiekun, który podpisał zgodę na uczestnictwo podopiecznego w warsztatach.

  7. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy UCZESTNIKÓW, pozostawione w miejscu odbywania się warsztatów.

  8. Wszelkie materiały i dokumenty udostępniane UCZESTNIKOM przez prowadzącego w ramach zajęć stanowią własność intelektualną ORGANIZATORA. Kopiowanie ich dla celów komercyjnych, dystrybucja, modyfikacja oraz publikacja bez pisemnej zgody ORGANIZATORA są zabronione.

   

 2. Polityka prywatności

  1. Podczas wypełniania formularza zapisu na zajęcia każdy UCZESTNIK proszony jest o podanie następujących danych: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail. Tym samym UCZESTNIK wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie tych danych osobowych przez ORGANIZATORA w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego REGULAMINU i świadczonych na jego podstawie usług.

  2. Za dodatkową zgodą udzieloną przez UCZESTNIKA, zgromadzone dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania UCZESTNIKOWI oferty szkoleniowej ORGANIZATORA oraz innych informacji marketingowych związanych z ORGANIZATOREM.

  3. UCZESTNIK w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia.

 

Regulamin obowiązuje od: 17.04.2017

Kontakt:

ul. Księcia Trojdena 11 lok. 107

tel.: 664 464 565

e-mail: kontakt@maszyneria.waw.pl

Photo credit: Foter.com